×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 6,940 articles on Polandball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polandball Wiki

  Azərbaycan! Azərbaycan!
  Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni!
   
  Azerbaijan-icon.png Azərbaıjanball, sıngıng its anthəm
  Азербайджан! Азербайджан!
  Ти батьківщина мужніх синів!
   
  — Azerbaijan anthem in Ukrainian
  Bol bəhrəli Muğan düzü, Mil Düzü, Şirvan Düzü

  Gəl-gəl deyir, Şən Azərbaycan!

   
  — Polad Bülbüloğlu

  Azerbaijan-icon.png Azərbaıjanball, offıcıally thə Rəpublıc of Azərbaıjanball, has an əvıl-soundıng anthəm or an upsıdə down "E" ınto "ə" ıs a fırə country basəd from thə Avatar countryball ın South Caucasus rəgıon. İt ıs bordərəd by Russia-icon.png Russıaball to thə north; Iran-icon.png İranball to thə south; thə Caspıan Səa to thə əast; and Armenia-icon.png Armənıaball and Georgia-icon.png Gəorgıaball to thə wəst. Thə country ıs dıvıdəd ınto 9 rəgıons and onə Nakhchivan-icon.png Autonomous Rəgıon, gıvıng ıt a total arəa of 86,600 squarə kılomətərs, makıng ıt thə 111th largəst country ın thə world. As of 2019, ıt maıntaıns a populatıon of around 10 mıllıon ınhabıtants.

  Hıstory[edit | edit source]

  Azerbaijan-icon.png Azərbaycanball ıs a dəscəndant of thə Oghuz Turks, but Azərı culturə also has somə Iran-icon.png Pərsıan ınfluəncə. For a long tımə, ıts clay was domınatəd by Caucasıan Albanıans (not Albania-icon.png modərn Albanıa) and has bəən part of many Achaemenid-icon.png Pərsıan əmpırəs. İn 650 AD, ıts clay bəcamə part of thə Khazaria-icon.png Khazar Khaganatəball.

  Thə fırst Turkıc dynasty ın Azərbaıjan was Əldıguzıdsball. (WİP)

  Somətımə ın thə 1200s, ıts clay was part of Mongol Empire-icon.png Mongol əmpırəball. Whən ıt collapsəd, many Iran-icon (hat).png Pərsıan əmpırəs wərə ın Azərbaıjıanball's clay but bəcamə part of Russian-Empire-icon.png Russıan əmpırəball ın thə 1820s. İt bəcamə part of Transcaucasia-icon.png Transcaucasıaball ın 1918 but soon bəcamə ındəpəndənt. İn 1920, thə Communism-icon.png Bolshəvıks ınvadəd Azərbaycanball, whıch was part of Soviet-icon.png Sovıət Unıonball untıl 1991. İt has bəən havıng lots of conflıcts wıth ıts arch ənəmy Armenia-icon.png Armənıaball ovər thə Nagorno-Karabakh rəgıon (whıch ıs ovər 90% əthnıc Armənıan) but ıs currəntly undər Azərbaycanball's control. İn modərn tıməs, ıt stıll has somə conflıcts wıth Armənıa and has lots of oıl, makıng ıt thə rıchəst country ın thə Caucasus. İn 2020, Azerbaijan-icon.png Azərbaıjanball fought a war wıth Armenia-icon.png Armənıaball.

  Flag colors[edit | edit source]

  Maın colors[edit | edit source]

  Color Name RGB CMYK HEX
  Dark Turquoise (Xanlıq Tursiq) 0, 181, 226 C100-M0-Y20-K11 #00B5E2
  Imperial Red (İmperator Qirmizi) 239, 51, 64 C0-M79-Y73-K6 #EF3340
  May Green (May Yaşil) 80, 158, 47 C49-M0-Y70-K38 #509E2F

  Əmbləm colors[edit | edit source]

  Color Name RGB CMYK HEX
  Chalk White (Tebaşir Ağ) 255, 255, 255 C0-M0-Y0-K0 #FFFFFF

  Rəlatıonshıps[edit | edit source]

  Frıənds[edit | edit source]

  • Albania-icon.png Albanıaball - İt doəsn't əvən havə what İ am, and stop usıng Albanıa as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə. But ıt can ınto frıənds bəcausə wə havə samə tradıtıons, and ıt ıs frıənds wıth Türkiye-icon.png Türkıyəball so ıt can ınto frıənd of mə. İ gavə ıt 12 poınts at əurovısıon 2018.
  • Bashkortostan-icon.png Başqırdıstantop - Anothər part of Russia-icon.png Russıaball that ıs my sıblıng.
  • South Korea-icon.png South Korəaball - Wə both lıkə Türkiye-icon.png Türkıyəball.
  • Belarus-icon.png Bəlarusball - əvən though ıt lıkəs Russia-icon.png Russıa, ıt stıll supports mə!
  • Georgia-icon.png Gəorgıaball - Only frıənd ın Caucasus. Many Azərıs ın ıts clay. Javakhətı ıs Gəorgıan. İs also ın thə G.U.A.M. allıancə. Bəst buddy and fəllow Churka. Cultural tıəs and morə.
  • Vatican-icon.png Vatıcanball - İ lıkə Popə Francıs, ıt ıs rəally nıcə, ıt vısıtəd hərə onə tımə and congratulatəd mə on my rəlıgıous frəədom.
  • Israel-icon.png İsraəlcubə - Thanks for supplyıng wəapons. Largə Jəwısh communıty ın Baku and a Jəwısh town ın my clay. Wə shall rəmovə Iran-icon.png thıs ıslamıst togəthər. Good luck wıth your troubləs wıth Palestine-icon.png Paləstınəball, Hopə a non-vıolənt solutıon can bə rəachəd.
  • Northern Cyprus-icon.png Northərn Cyprusbal - İ am rəcognızıng you at həart. But Cyprus-icon.png South Cyprus mıght rəcognızə traıtor, so İ cannot do so ın rəalıty.
  • Somalia-icon.png Somalıaball - İ lıkə ıt. İt can ınto frıənds wıth Turkıyə.
  • Pakistan-icon.png Pakıstanball - My bəst frıənd! And thanks for not rəcognızıng Armənıaball!
  • Sweden-icon.png Swədənball - İt always wrıtəs songs for əurovısıon to mə.
  • Türkiye-icon.png Türkıyəball - Bəst brothər, togəthər rəmovıng Armenia-icon.png Armənıaball. Our languagəs arə vəry closə, but ıt doəsn't usə glorıous "ə" ləttər bəcausə ıt says ıt ıs mınə to kəəp. Whənəvər soməonə attacks mə, Türkıyə ıs always on my sıdə. And hə's stronk! But comə ınto əurovısıon agaın so wə can gıvə əach othər 12 poınts əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
  • Turkmen-icon.png Turkmənıstanball - Bəst stan əvər. But stop stəalıng my oıl!
  • Ukraine-icon.png Ukraınəball - Thanks for supportıng mə. Onə of bəst frıənds ın thə nəar rəgıon. Crıməa ıs Ukraına, also Donbass. Wə arə ın thə G.U.A.M. allıancə along wıth Gəorgıa and Moldova-icon.png Moldovaball. Wə gıvə 12 poınts ın əurovısıon. İ do kında fəəl bad for ıt rıght now bəcausə ıt ıs at war wıth Russia-icon.png Russıaball. İ wıll try my bəst to support you.
  • Malaysia-icon.png Malaysıaball - Thank you for goıng agaınst my rıval Armenia-icon.png Armənıaball! Also, wə can ımprovə rəlatıons!
  • Dagestan-icon.png Dagəstanball - İt ıs thə only part of Russıa İ lıkə. İt also lıkəs Türkiye-icon.png Türkıyəball, Pakistan-icon.png Pakıstanball, and mə. İt also hatəs Armenia-icon.png Armənıaball.
  • South Azerbaijan-icon.png South Azerbaijanball - My lost sıblıng, İ miss yuo so much.

  Nəutral[edit | edit source]

  • Russia-icon.png Russıaball - Thank you for gıvıng 12 poınts at əurovısıon and for wəapons, but stop supportıng ərmənı, Armenia-icon.png Armənıaball ıs of bad. Stıll, İ'll try to bə nıcə to ıt. My survıval dəpənds on ıt; ıf İ put ıt on ənəmıəs or nəutral, ıt wıll hatə mə and fund Armənıa to kıll mə. İ wıll do my bəst to appəal to you. And can you stop fıghtıng wıth Ukraine-icon.png Ukraınəball, plox. Culturally, wə havə bəən sıblıngs. But İ lıkə your chıld Dagestan-icon.png Dagəstanball.
  • Serbia-icon.png Sərbıaball - Stop tryıng to rəmovə kəbab or əlsə İ wıll rəmovə you! But thanks for not rəcognızıng Nagorno-Karabakh! İ wıll not rəcognızə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVƏ KƏBAB!
  • Saudi Arabia-icon.png Saudı Arabıaball - İt's a good frıənd ın Arabıa, BUT WHY DİD YOU START HATİNG US AND MY SİBLİNGS?! YOU TRAİTOR?! But thanks for hatıng Iran-icon.png İranball and İ also lıkə ıts mosquəs and oıl a lot.
  • USA-icon.png USAball - İt ıs a cool frıənd! İt has morə oıl lıkə mə. But why arə you rəcognızə Armenia-icon.png Armənıa's gənocıdə? İt not of rəal. but wə both havə Iran-icon.png a common ənəmy.
  • Palestine-icon.png Paləstınəball - İ rəcognızə you but pləasə bə nıcər wıth Israel-icon.png İsraəlcubə so thə war can ənd.
  • Vietnam-icon.png Vıətnamball - Baku-icon.png My capıtal and your cıty has sımılar əach othər strəət naməs, but ıt lıkəs my sıblıngs, so wə arə fınə.

  Ənəmıəs[edit | edit source]

  • Armenia-icon.png Armənıaball - My poor rəlıgıous Caucasıan sıblıng wıth scrıbbləs as an alphabət. Wə fıght somətıməs... İ just rəcəntly took back a vıllagə from ıt. İ'M NOT LOOKİNG FOR YOUR CORƏ TƏRRİTORY, JUST SOMƏ OCCUPİƏD TƏRRİTORİƏS. BUT WƏ HAVƏ PƏACƏ, SO YOU CAN'T TOUCH MƏ.
  • Iran-icon.png İranball (AKA hıstory stəalər) - F*** YOU. WƏ GRƏW UP TOGƏTHƏR, AND NOW, YOU WANT TO MAKƏ MƏ AND MY PƏOPLƏ PUPPƏTS. GİB MY PƏOPLƏ LANGUAGƏ RİGHTS! F*** Islam-icon.png KHOMƏİNİSM, Israel-icon.png İSRAƏL, AND Azerbaijan-icon.png AZƏRBAYCAN! <3 RƏMOVƏ İRAN! SAFAVİD, AFSHARİD, AND QAJAR ARƏ OF TÜRK, NOT İRANİAN! You havıng my clay, you şıtty fakə aləvı sməll thıəf. Gıb rıghts to əthnıc Azərbaycanıs. Rəmovə Khoməını! And Əurovısıon ıs not a gay paradə!
   • Iran-icon.png: Grrr... Shut the fuck up!
   • Azerbaijan-icon.png:No, you shut thə fuck up!
   • Iran-icon.png & Azerbaijan-icon.png: *contınuous arguıng*
  • Nagorno-Karabakh-icon.png Artsakhball - YOU RƏALLY THİNK YOU ARƏ İNDƏPƏNDƏNT? YOUR SİBLİNG WON'T RƏCOGNİZƏ YOU AFTƏR İ'M DONƏ WİTH YOU. ƏRMƏNİ! ƏRMƏNİ DƏTƏCTƏD! RƏVƏNGƏ İS SO SWƏƏT, HAHAHAHA!
  • OSCE-icon.png OSCƏball - Thə only thıng Ərmənıstan and İ can agrəə on ıs how usələss you arə at solvıng Karabakh conflıct. WAR İS THƏ ONLY WAY!
  • New Caledonia-icon.png Nəw Calədonıaball - FLAG STƏALƏR!
  • Greece-icon.png Grəəcəball - Wə could bə good frıənds maybə, but İstanbul cıty ıs Türkiye-icon.png my sıblıng's cıty, but you lovə Armenia-icon.png thıs robbəry, so NO OİL FOR YOU! HAHAHA!
  • France-icon.png Francəball - 10–0 NƏVƏR FORGƏT! HOW DARƏ YOU BƏ FRİƏNDS WİTH Armenia-icon.png ARMƏNİA BUT HATƏ Türkiye-icon.png TÜRKİYƏ! RƏMOVƏ BAGUƏTTƏ!
  • ISIS-icon.png İSİSball - GƏT OUT OF HƏRƏ, YOU STUPİD TƏRRORİST!
  • India-icon.png İndıaball - WHY ARƏ YOU FRİƏNDS WİTH Armenia-icon.png THAT STUPİD ARMƏNİA, AND WHY DO YOU HATƏ MY FRİƏND Pakistan-icon.png PAKİSTAN?
  • Western Togoland-icon.png Wəstərn Togolandball - AFRİCAN FLAG STƏALƏR!
  • Eritrea-icon.png Ərıtrəball - YOU STOLƏ South Azerbaijan-icon.png MY SİBLİNG'S FLAG BUT İN A SİNİSTƏR WAY!
  • Myanmar-icon.png Myanmarball - STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR!
  • CAR-icon.png CARball - ANOTHƏR STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR!
  • Colombia-icon.pngEcuador-icon.pngVenezuela-icon.png Ərmənı lookalıkəs and dəfəndərs (somətiməs to the formər two, mostly to thə lattər) - Colombıaball, sorry not sorry for burnıng yuor flags by mistaking you for Armenia-icon.png stinky Ərmənı, but Shakira pərforməd ın my clay and wavəd Colombia-icon.png your flag, so wə havə complıcatəd/nəutral rəlationshıp I guəss. But why do you havə a city naməd aftər Ərməni!?! Əcuador, I dunno much about you, but wə havə thə samə fəəling of Peru-icon.pngIran-icon.png losing clay... And Vənəzuəla, oh boy, oh boy, so it was you who startəd thə horızontal yəllow, bluə and rəd flag trənd, wəll thən stop fundıng that Ərmənı aıd and go fuck yuorsəlf!!!!

  Galləry[edit | edit source]

  PolandGallery.png
  Polandball Wiki has a gallery of artwork, comics, gifs and videos of Azerbaijanball.

  Click here to see it.


  Səə also[edit | edit source]


  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.