×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 10,803 articles on Polandball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polandball Wiki

  Azərbaycan! Azərbaycan!
  Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni!
   
  Azərbaıjanball, sıngıng its anthəm
  Азербайджан! Азербайджан!
  Ти батьківщина мужніх синів!
   
  — Azerbaijan anthem in Ukrainian
  Bol bəhrəli Muğan düzü, Mil Düzü, Şirvan Düzü

  Gəl-gəl deyir, Şən Azərbaycan!

   
  — Polad Bülbüloğlu
  Noldu Paşinyan?
   
  — Ilham Aliyev

  Azərbaıjanball, offıcıally thə Rəpublıc of Azərbaıjanball, has an əvıl-soundıng anthəm or an upsıdə down "E" ınto "ə" ıs a fırə country basəd from thə Avatar countryball ın South Caucasus rəgıon. İt ıs bordərəd by Russıaball to thə north; İranball to thə south; thə Caspıan Səa to thə əast; and Armənıaball and Gəorgıaball to thə wəst. Thə country ıs dıvıdəd ınto 9 rəgıons and onə Autonomous Rəgıon, gıvıng ıt a total arəa of 86,600 squarə kılomətərs, makıng ıt thə 111th largəst country ın thə world. As of 2019, ıt maıntaıns a populatıon of around 10 mıllıon ınhabıtants.

  Hıstory

  Azərbaycanball ıs a dəscəndant of thə Oghuz Turks, but Azərı culturə also has somə Pərsıan ınfluəncə. For a long tımə, ıts clay was domınatəd by Caucasıan Albanıans (not modərn Albanıa) and has bəən part of many Pərsıan əmpırəs. İn 650 AD, ıts clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatəball.

  Thə fırst Turkıc dynasty ın Azərbaıjan was Əldıguzıdsball. (WİP)

  Somətımə ın thə 1200s, ıts clay was part of Mongol əmpırəball. Whən ıt collapsəd, many Pərsıan əmpırəs wərə ın Azərbaıjıanball's clay but bəcamə part of Russıan əmpırəball ın thə 1820s. İt bəcamə part of Transcaucasıaball ın 1918 but soon bəcamə ındəpəndənt. İn 1920, thə Bolshəvıks ınvadəd Azərbaycanball, whıch was part of Sovıət Unıonball untıl 1991. İt has bəən havıng lots of conflıcts wıth ıts arch ənəmy Armənıaball ovər thə Nagorno-Karabakh rəgıon (whıch ıs ovər 90% əthnıc Armənıan) but ıs currəntly undər Azərbaycanball's control. İn modərn tıməs, ıt stıll has somə conflıcts wıth Armənıa and has lots of oıl, makıng ıt thə rıchəst country ın thə Caucasus. İn 2020, Azərbaıjanball fought a war wıth Armənıaball.

  Flag colors

  Maın colors

  Color Name RGB CMYK HEX
  Dark Turquoise (Xanlıq Tursiq) 0, 181, 226 C100-M0-Y20-K11 #00B5E2
  Imperial Red (İmperator Qirmizi) 239, 51, 64 C0-M79-Y73-K6 #EF3340
  May Green (May Yaşil) 80, 158, 47 C49-M0-Y70-K38 #509E2F


  Əmbləm colors

  Color Name RGB CMYK HEX
  Chalk White (Tebaşir Ağ) 255, 255, 255 C0-M0-Y0-K0 #FFFFFF

  Azerbaijanball has a drawing rating of easy.

  note: Not trivial because the moon is kinda hard to draw, and not intermediate because the star is easy.

  Rəlatıonshıps

  Frıənds

  • Albanıaball - İt doəsn't əvən havə what İ am, and stop usıng Albanıa as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə. But ıt can ınto frıənds bəcausə wə havə samə tradıtıons, and ıt ıs frıənds wıth Türkıyəball so ıt can ınto frıənd of mə. İ gavə ıt 12 poınts at əurovısıon 2018.
  • Başqırdıstantop - Anothər part of Russıaball that ıs my sıblıng.
  • South Korəaball - Wə both lıkə Türkıyəball.
  • Bəlarusball - əvən though ıt lıkəs Russıa, ıt stıll supports mə!
  • Gəorgıaball - Only frıənd ın Caucasus. Many Azərıs ın ıts clay. Javakhətı ıs Gəorgıan. İs also ın thə G.U.A.M. allıancə. Bəst buddy and fəllow Churka. Cultural tıəs and morə.
  • Vatıcanball - İ lıkə Popə Francıs, ıt ıs rəally nıcə, ıt vısıtəd hərə onə tımə and congratulatəd mə on my rəlıgıous frəədom.
  • İsraəlcubə - Thanks for supplyıng wəapons. Largə Jəwısh communıty ın Baku and a Jəwısh town ın my clay. Wə shall rəmovə thıs ıslamıst togəthər. Good luck wıth your troubləs wıth Paləstınəball, Hopə a non-vıolənt solutıon can bə rəachəd. but bə nicər to Paləstınəball okay.
  • Northərn Cyprusbal - İ am rəcognızıng you at həart. But South Cyprus mıght rəcognızə traıtor, so İ cannot do so ın rəalıty.
  • Russıaball - Thank you for gıvıng 12 poınts at əurovısıon and for wəapons, but stop supportıng ərmənıa and bə morə nıcə to Gəorgıa, Armənıaball ıs of bad and Gəorgıaball ıs of good. Stıll, İ'll try to bə nıcə to ıt. My survıval dəpənds on ıt; ıf İ put ıt on ənəmıəs or nəutral, ıt wıll hatə mə and fund Armənıa and Thəsə two to kill mə and Gəorgıa. İ wıll do my bəst to appəal to you. And can you stop fıghtıng wıth Ukraınəball, plox. Culturally, wə havə bəən sıblıngs. But İ lıkə your child Dagəstanball. Thank you for supporting mə in Rəgaining what is minə
  • Somalıaball - İ lıkə ıt. İt can ınto frıənds wıth Turkıyə.
  • Pakıstanball - My bəst frıənd! And thanks for not rəcognızıng Armənıaball! Shə is also my sıstər.
  • Swədənball - İt always wrıtəs songs for əurovısıon to mə.
  • Türkıyəball - Bəst brothər, togəthər rəmovıng Armənıaball. Our languagəs arə vəry closə, but ıt doəsn't usə glorıous "ə" ləttər bəcausə ıt says ıt ıs mınə to kəəp. Whənəvər soməonə attacks mə, Türkıyə ıs always on my sıdə. And hə's stronk! But comə ınto əurovısıon agaın so wə can gıvə əach othər 12 poınts əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
  • Turkmənıstanball - Bəst stan əvər. But stop stəalıng my oıl!
  • Ukraınəball - Thanks for supportıng mə. Onə of bəst frıənds ın thə nəar rəgıon. Crıməa ıs Ukraına, also Donbass. Wə arə ın thə G.U.A.M. allıancə along wıth Gəorgıa and Moldovaball. Wə gıvə 12 poınts ın əurovısıon. İ do kında fəəl bad for ıt rıght now bəcausə ıt ıs at war wıth Russıaball. İ wıll try my bəst to support you.
  • Malaysıaball - Thank you for goıng agaınst my rıval Armənıaball! Also, wə can ımprovə rəlatıons!
  • Dagəstanball - İt ıs thə only part of Russıa İ lıkə. İt also lıkəs Türkıyəball, Pakıstanball, and mə. İt also hatəs Armənıaball. Shə also spəaks my languagə.
  • South Azerbaijanball - My lost sıblıng, İ miss yuo so much.

  Nəutral

  • Sərbıaball - Stop tryıng to rəmovə kəbab or əlsə İ wıll rəmovə you! But thanks for not rəcognızıng Nagorno-Karabakh! İ wıll not rəcognızə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVƏ KƏBAB!
  • İranball) - WƏ GRƏW UP TOGƏTHƏR, AND NOW, YOU WANT TO MAKƏ MƏ AND MY PƏOPLƏ PUPPƏTS. GİB MY PƏOPLƏ LANGUAGƏ RİGHTS! F*** KHOMƏİNİ, But Im sorry about the Helicopter crash that happened to your president. Aliyev and us send our hearts to you. Sorry.. :(
  • Saudı Arabıaball - İt's a good frıənd ın Arabıa, BUT WHY DİD YOU START HATİNG US AND MY SİBLİNGS?! YOU TRAİTOR?! But thanks for hatıng İranball and İ also lıkə ıts mosquəs and oıl a lot.
  • USAball - İt ıs a cool frıənd! İt has morə oıl lıkə mə. But why arə you rəcognızə Armənıa's gənocıdə? İt not of rəal. but wə both havə a common ənəmy.
  • Paləstınəball - İ rəcognızə you but pləasə bə nıcər wıth İsraəlcubə so thə war can ənd. Thank you for supportıng mə agaınst that Armənıa.
   • - But please, I also feel bad for Armenia. You need to stop oppressing Armenians in it's clay! Haven't you realised that yuo have become more like my occupier? That's the reason why I am building my relations with Arme-
   • - A R Ə Y U O L Ə C T U R İ N G M Ə ? ! !
   • - no I am not :)
  • Vıətnamball - My capıtal and your cıty has sımılar əach othər strəət naməs, but ıt lıkəs my sıblıngs, so wə arə fınə.

  Ənəmıəs

  • Armənıaball - My poor rəlıgıous Caucasıan sıblıng wıth scrıbbləs as an alphabət. Wə fıght somətıməs... İ got back Karabakh! İ'M NOT LOOKİNG FOR YOUR CORƏ TƏRRİTORY. WƏ HAVƏ PƏACƏ! And no, İ am not stəalıng yuor clay, ok? So... İ həard you want ınto wəstərn? İ can həlp yuo ıf yuo stop complaınıng about yuor clay bəıng stolən.
  • Nagorno-Karabakhball - Wəlcomə homə! You arə Nagorno-Karabakh!
  • OSCƏball - Thə only thıng Ərmənıstan and İ can agrəə on ıs how usələss you arə at solvıng Karabakh conflıct. WAR İS THƏ ONLY WAY!
  • Nəw Calədonıaball - FLAG STƏALƏR!
  • DPRball and LPRball - HOW MANY FAKƏ COUNTRİƏS THƏRƏ ARƏ!? YOU TWO BƏLONG TO UKRAİNƏBALL.
  • Wəstərn Saharaball - ANOTHƏR FAKƏ COUNTRY AND İRANİAN PUPPƏT! YOU BƏLONG TO MOROCCO! But wə both havə common ənəmıəs and wə both support Nıcolas Maduro.
  • Grəəcəball - Wə could bə good frıənds maybə, but İstanbul cıty ıs my sıblıng's cıty, and you lovə thıs robbəry, so NO OİL FOR YOU! HAHAHA!
  • Francəball - 10–0 NƏVƏR FORGƏT! HOW DARƏ YOU BƏ FRİƏNDS WİTH  ARMƏNİA BUT HATƏ TÜRKİYƏ! RƏMOVƏ BAGUƏTTƏ!
  • İSİSball - GƏT OUT OF HƏRƏ, YOU STUPİD TƏRRORİST!
  • İndıaball - WHY ARƏ YOU FRİƏNDS WİTH THAT STUPİD ARMƏNİA, AND WHY DO YOU HATƏ MY FRİƏND PAKİSTAN? At ləast wə both likə İsraəlcubə.
  • Wəstərn Togolandball - AFRİCAN FLAG STƏALƏR!
  • Ərıtrəaball - YOU STOLƏ MY SİBLİNG'S FLAG BUT İN A SİNİSTƏR WAY!
  • Myanmarball - STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR! At ləast wə both likə İsraəlcubə.
  • CARball - ANOTHƏR STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR!
  • Ərmənı lookalıkəs and dəfəndərs (somətiməs to the formər two, mostly to thə lattər) - Colombıaball, sorry not sorry for burnıng yuor flags by mistaking you for stinky Ərmənı, but Shakira pərforməd ın my clay and wavəd your flag, so wə havə complıcatəd/nəutral rəlationshıp I guəss. But why do you havə a city naməd aftər Ərməni!?! Əcuador, I dunno much about you, but wə havə thə samə fəəling of losing clay... And Vənəzuəla, oh boy, oh boy, so it was you who startəd thə horızontal yəllow, bluə and rəd flag trənd, wəll thən stop fundıng that Ərmən. At ləast İ support your prəsıdənt Maduro.

  Galləry

  Polandball Wiki has a gallery of artwork, comics, GIFs, and videos of Azerbaijanball.

  Click here to see it.


  Səə also


  zh:阿塞拜疆球 ru:Азербайджан es:Azerbaiyánball pl:Azerbaijanball hy:Ադրբեջանգնդակ pt:Azerbaijãoball

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • IconCleanup • 15 minutes ago
 • IconCleanup • 17 minutes ago
 • IconCleanup • 17 minutes ago
 • IconCleanup • 20 minutes ago
 • Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.