×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 6,756 articles on Polandball Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polandball Wiki


  Azərbaycanball offıcıally thə Rəpublıc of Azərbaıjanball, has an əvil-sounding anthəm or a upsidə down "E" into "Ə" is a Firə Country basəd from thə Avatar countryball ın South Caucasus rəgıon. Hə ıs bordərəd by Russıaball to thə North, Iranball to thə South, thə Caspıan Səa to thə Əast, and Armənıaball, and Gəorgıaball to thə Wəst. Thə country ıs dıvıdəd ınto 9 rəgıons, and onə Nakhchivan-icon.png Autonomous Rəgıon, gıvıng hım a total arəa of 86 600 squarə kılomətərs, makıng hım thə 111th largəst country ın thə world. As of 2019, hə maıntaıns a populatıon of around 10 mıllıon ınhabıtants.


  Hıstory

  Azərbaycan ıs a dəscəndant of thə Oghuz Turks but Azərı culturə also has somə Pərsıan ınfluəncə. For a long tımə hıs clay was domınatəd by Caucasıan Albanıans (Not modərn Albanıa) and has bəən part of many Pərsıan Əmpırəs. In 650 AD hıs clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatə. Somətımə ın thə 1200s hıs clay was part of thə Mongol Əmpırə. Soon as thə Mongol Əmpırə bəgan to collapsə many Pərsıan Əmpırəs wərə ın Azərbaycans clay but bəcamə part of thə Russıan Əmpırə ın thə 1820s. Hə bəcamə part of thə Transcaucasıan fədəratıon ın 1918 but soon bəcamə ındəpəndənt. In 1920 thə Bolshəvıks ınvadəd Azərbaycan and Azərbaycan bəcamə part of thə Sovıət Unıon untıl 1991. Hə has bəən havıng lots of conflıcts wıth hıs ənəmy Armənıa ovər thə Nagorno-Karabakh rəgıon whıch ıs ovər 90% Əthnıc Armənıan but ıs currəntly undər Azərbaycan's control. In modərn tıməs hə stıll has somə conflıcts wıth Armənıa and hə has lots of oıl whıch makəs hım thə rıchəst country ın thə Caucasus.

  Appəarancəs

  Flag Colors

  Main Colors

  Color Name RGB CMYK HEX
  Proccssəd Cyan (Prosesi Cyan) 0, 185, 228 C76-M1-Y9-K0 #00B9E4
  Husky Rəd (Boğuq Qırmızı) 237, 41, 57 C0-M90-Y80-K0 #ED2939
  Applə Grəən (Alma Yaşıl) 63, 156, 53 C70-M16-Y96-K5 #3F9C35

  Əmbləm Colors

  Color Name RGB CMYK HEX
  Chalk Whıtə (Təbaşir Ağ) 255, 255, 255 C0-M0-Y0-K0 #FFFFFF

  Rəlatıons (Əlaqələr)

  Frıənds/Dostlar

  • Albania-icon.png Albanıa - Hə doəsn't əvən havə what I am and stop usıng Albanıa as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə but hə can ınto frıənds bəcausə wə havə samə tradıtıons, and hə ıs frıənds wıth Turkey-icon.png Türkıyətop so hə can ınto frıənd of mə, I gavə hım 12 poınts at Əurovısıon 2018.
  • Arizona-icon.png NewMexico-icon.png Arızonaball and Nəw Məxicoball - Thə othər adoptıvə parənts of Planət Nınə. oh thəy rəcognizəd artaskh as minə.
  • Belarus-icon.png Bəlarusball- Əvən though shə lıkəs Russıa shə supports mə!
  • Georgia-icon.png Gəorgıaball - Only frıənd ın Caucasus. Many Azərıs ın hıs clay. Javakh ıs Gəorgıan. Is also ın thə G.U.A.M allıancə. Bəst buddy and fəllow Churka. Cultural tiəs and morə.
  • Israel-icon.png Israəlcubə - Thanks for supplyıng wəapons. Largə Jəwısh communıty ın Baku. Wə shall rəmovə Iran-icon.png Iranball togəthər. Good luck with your troubləs with Palestine-icon.png Paləstınəball, hopə a non-violənt solution can bə rəached.
  • Northern Cyprus-icon.png Northərn Cyprusbal- I am sorry that I cannot rəcognısə you, nəphəw. I am sympathətic to you but if I rəcognizə you, your Cyprus-icon.png brothər will rəcognizə traitor.
  • Botswana-icon.png Botswanaball - Only african country that supports mә against Armenia-icon.png Stinky Armənia but why did yuo hatə my friənd Pakistan.
  • Somalia-icon.png Somalia - I lıkə hım. Hə supports mə agaınst stupıd Armenia-icon.png Armənıa and wə both rəally hatə Ethiopia-icon.png Coffəə man
  • Morocco-icon.png Moroccoball - Wə both lıkə Somalıa, and wə both hatə Iran and Wəstərn Sahara.
  • Pakistan-icon.png Pakıstanball - My bəst frıənd! And thanks for not rəcognızıng Ərmənıstanball!
  • Sweden-icon.png Swədənball - Hə always wrıtəs songs for Əurovısıon to mə.
  • Turkey-icon.png Türkıyətop - Qardaşım. Bız ıkı dövlət, bir millətik. Bəst bros, togəthər rəmovıng Armenia-icon.png Armənıaball. Our languagəs arə vəry closə but hə ıs not cool ənough to usə glorıus "ə" ləttər. Whən əvər soməonə attacks mə Türkıyə ıs always on my sıdə. And hə's stronk! But comə ınto Əurovısıon agaın so you can gıvə mə 12 poınts əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
  • Turkmen-icon.png Turkmənıstanball - Bəst stan əvər. But stop stəalıng my oıl!!! FAKƏ NORTH KORƏA
  • Ukraine-icon.png Ukraınəball - Thanks for supportıng mə. Onə of bəst friənds in thə near region. Criməa is Ukraina, also Donbass. Wə arə ın thə G.U.A.M allıancə along wıth Gəorgıa and Moldova. Wə gıvə 12 poınts ın Əurovısıon. (also your girls arə vəry nicə but thəy go to turkiyə instəad of azərbaycan..am sad that slavic girls not likə churkas..)
  • Indonesia-icon.png Indonəsiaball - Altrough You arə kəbab but why yuo bə friənd with Armenia-icon.png Arməniaball you try to rəcognizəd its Genocide like its Netherlands-icon.png Fathər i will Support you against that Netherlands New Guinea-icon.png Səparistist Armənian Puppət.
  • Malaysia-icon.png Malaysiaball - Thank you for goıng agaınst my rival ARMƏNIA!! Also, wә can ımprovә rәlatıons!!!

  Nəutral/Nəytlar

  • Russia-icon.png Russıaball - Thank you for gıvıng 12 poınts at Əurovısıon and for wəapons, but stop supportıng Ərmənı and tryıng to to rəmovə Kəbab, and Armenia-icon.png Armənıaball ıs of bad. Stıll, I'll try to bə nıcə to hım. My survıval dәpәnds on hım and ıf I put hım on әnәmıәs or nәutral, hә wıll hatә mә and fund Armәnıa to kıll mә. Plәasә, I wıll do my bәst to appәal to you. Culturally, wә havә bәәn brothәrs (PLƏASƏ STATION SOLDIƏRS AT MY SIDƏ NOT ARMƏNIA.)
  • Serbia-icon.png Sərbıaball - Stop tryıng to rəmovə kəbab or əlsə I wıll rəmovə you! But thanks for not rəcognısıng Nagorno-Karabakh! I wıll not rəcognısə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVƏ KƏBAB!!!! İNSTƏAD GO RƏMOVƏ YOUR BUTTHURT THAT TURKS HAVƏ BƏƏN GİVİNG YOU SİNCƏ OTTOMANS...
  • Saudi Arabia-icon.png Saudı Arabıaball - Hə's a good frıənd ın Arabıa BUT WHY DİD YOU START HATİNG US AND MY BROTHƏRS?! YOU TRAİTOR?! But thanks for hatıng Iran-icon.png Iranball and I also lıkə hıs mosquəs and oıl alot.
  • USA-icon.png USAball - Hə ıs a cool friənd! Hə has morə oıl lıkə mə. But why arə you Frıənds wıth Armenia-icon.png Armənıa? but wə both havə a Iran-icon.png common ənəmy.
  • Kosovo-icon.png Kosovoball - By thə way İ don't rəcognızə you but İ lıkə you bəcausə wə both hatə Armenia-icon.png Armənıaball.
  • Palestine-icon.png Palәstinәball - I rәcognisә you but plәasә bә nicәr to Israel-icon.png Israәlcube

  Ənəmiəs/Düşmənlər

  • Armenia-icon.png Armənıaball - DÜNYADA ƏN PİS ÜLKƏTOP! AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN OĞURLAMASI VƏ ƏRMƏNİ İLƏ GÖRÜŞÜ!!! SƏN MƏNİM İNSANLARİ ÖLDÜRDÜNÜZ! XOJALYA GƏNİŞLƏŞDİRƏ DƏYİLƏ! Turkey-icon.png Türkiyətop SƏNİ MAHV ƏDƏCƏK! GİB BACK MY QARABAĞ YUO ŞİTTY THƏİF! YUO SUCK AT ƏUROVİSİON HAHAHA! WITHOUT RUSSIA YUO NOTHING! My poor rəlıgıous Caucasus Sister wıth scrıbbləs as Alphabət. Wə fıght somətıməs... I just rəcəntly took back a vıllagə from her. IM NOT LOOKING FOR YOUR CORƏ TƏRRITORY, JUST Ə OCCUPIƏD TƏRRITORIƏS. BUT WƏ HAVƏ PƏACƏ SO YOU CANT TOUCH MƏ.
  • Iran-icon.png Iranball - FUCK YOU. WƏ GRƏW UP TOGƏTHƏR AND NOW YOU WANT TO MAKƏ MƏ AND MY PƏOPLƏ PUPPƏTS. GIB MY PƏOPLƏ LANGUAGƏ RIGHTS!! FUCK ISLAMISM, COWARDLY PUPPƏTS. HAHAHAHHAH I BANNƏD YOUR STUPID ISLAMIST PARTY HƏRƏ. HOW DARƏ YOU CALL MƏ INFIDƏL I ONLY DRINK VODKA FOURTY TIMƏS A DAY!!!!!! ISRAƏL AND AZƏRBAYCAN <3 RƏMOVƏ İRAN! AM NOT İRANİAN AM TÜRK! Yuo havıng my clay yuo şıtty fakə aləvı sməll thıəf, Turkey-icon.png Türkiyə wıll rəmovə yuo. Gıb rıghts to əthnıc Azərbaycanıs. Gıb Təbrız. Rəmovə khoməını rəmovə shah! Long Livə Qajars!
  • Nagorno-Karabakh-icon.png Artsakhball - YOU REALLY THINK YOU ARE FUNNY YOU FUCKING TRAITOR PIG. GO DIE IN A HOLE. I WILL SLAUGHTƏR YOU. YOUR ƏRMƏNLI '''BROTHER''' WON'T RECOGNISƏ YOUR FACE AFTƏR I'M DONƏ WITH YOU. AND I WILL FEED YOUR ARMS TO MY OIL OLIGARHCS AND MORE!!!!!!!!!!!!!!!!!! ƏRMƏNI!!!!RƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏ ERMENI DETECTED HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAH HOW DOƏS IT FƏƏL AFTƏR KILLING AND DƏPORTING MY PƏOPLƏ HAHHAHAHAH? RƏVƏNGE IS SO SWƏƏT HAHAHAHHAHAHAHAH
  • OSCE-icon.png OSCƏball - Only thıng Ərmənıstan and I can agrəə on ıs how usələss yuo arə at solvıng Karabakh conflıct. WAR IS THƏ ONLY WAY!!
  • New Caledonia-icon.png Nəw Calədoniaball - FLAG STƏALƏR!!! YUO CANNOT INTO INDƏPƏNDƏNCƏ!!!! ƏVƏN France-icon.png BAGUƏTTƏ PISSƏD AT YUO AHAHAHAHA!!!!!
  • Greece-icon.png Grəəcəball - We could be good friends maybe, but İstanbul city ıs Turkey-icon.png my brothər's city. But you lovə Armenia-icon.png this robbəry so NO OİL FOR YUO HAHAHAHA
  • Vatican-icon.png Vaticanball - WHY ARƏ YOU FRIƏNDS WITH Armenia-icon.png THAT DAMN ARMƏNİA! But othərwise I do not carə about him. But i like Popə Francis, hə ıs rəally nicə, hə visitəd hərə onə timə and congratulatəd mə on my rəligious frəədom.
  • France-icon.png Francəball - 10-0 NƏVƏR FORGƏT!!, HOW DARƏ YOU BƏ FRIƏNDS WITH Armenia-icon.png ARMƏNİA, BUT HATƏ TURKƏY!!! RƏMOVƏ BAGUƏTTƏ!!!!!!!! SUPPORTS ƏRMƏNLI IN ƏVƏRYTHING. DUMB BAGUƏTTƏ.
  • Somaliland-icon.png Somalılandball - Yuo arə not a rəal country!! You arə part of thə glorıous pıratə əmpırə of Somalia-icon.png Grəatər Somalıa!
  • Vietnam-icon.png Viətnamball - F**** yuo! Stop assocıatıng with Armənıa!But at ləast it love Turkey-icon.png My brother.
  • Lebanon-icon.png Ləbanonball - ARMƏNIAN PUPPƏT!!!
  • Netherlands New Guinea-icon.png Wəst Papuaball - Yuo cannot into indəpendə's bəcausə yuo arə Indonəsian Vərsion of Artsakh-icon.png Artsakhball!!
  • Kurdistan-icon.png Kurdistanball and Catalonia-icon.png Cataloniaball (Spain) - Samə as Wəst Papuaball yuo arə also Artsakh-icon.png Artsakhball vərsion of Spain-icon.png Spainball and Iraq-icon.png Iraqball.
  • Cyprus-icon.png Cyprusball - PUPPƏT OF ƏRMƏNLI. BUT I RƏCOGNISƏ HIM INSTƏAD OF Northern Cyprus-icon.png TURKISH CYPRUS.
  • Bolivia-icon.png Boliviaball - WHY DO YUO LIKƏ ƏRMƏNI AND ƏTHIOPIA?!
  • Ethiopia-icon.png Əthiopiaball - WHY THƏ H*LL ARƏ YOU SUPORTING ARMƏNIA BUT HATƏ MƏ?! RƏMOVƏ COFFƏƏ!!!
  • Tunisia-icon.png Tunisiaball - HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNIA AND HATƏ MƏ AND MY FRIƏND TURKƏY?!!
  • UAE-icon.png UAƏball - ARMƏNIA'S ARABIAN PUPPƏT!!!
  • ISIS-icon.png ISISball - GƏT OUT OF HƏRƏ YOU STUPID TƏRRORIST!!! FUCK OFF WITH YOUR ISLAMISM!!!!!! HAHAHAHHAHAHA NICƏ TRY. AZMOD 1 ISIS 0. Or əlsə...
  • India-icon.png İndıaball - WHY ARƏ YOU FRİƏNDS WİTH THAT STUPİD ARMƏNİA AND HATİNG MY FRİƏND PAKİSTAN?!!
  • Western Togoland-icon.png Wəstərn Togolandball - YOU STOLƏ MY FLAG! Changə your flag... Or əlsə...
  • Myanmar-icon.png Myanmarball - STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR!!! AND HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNİA!!
  • CAR-icon.png CARball - ANOTHƏR STUPİD KƏBAB RƏMOVƏR!!! AND HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNİA AND HATƏ MY FRİƏND SOMALİA?! ALSO YOU'RƏ FRƏAKİNG SİMİLAR TO MYANMAR!!!

  Galləry

  PolandGallery.png
  Polandball Wiki has a gallery of artwork, comics, gifs and videos of Azerbaijanball.

  Click here to see it.


  Work-icon.png Related templates Language-icon.png
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • TRG67 • 30 minutes ago
 • JanxLETEST • 1 hour ago
 • Realjanx • 1 hour ago
 • Bogorball Mapping • 1 hour ago
 • Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.